نویسنده = اکبری، نیما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بستر نفوذپذیر متخلخل در حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 281-292

10.22069/jwsc.2018.14679.2967

نیما اکبری؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس