نویسنده = اصغری مقدم، اصغری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی منابع آب دشت شیرامین با استفاده از روش های آماری چندمتغیره

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 289-302

10.22069/jwfst.2016.3199

محمددردی محمودی؛ عطااله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مجتبی پوراکبر؛ علیرضا مرادیان هره دشت


2. کاربرد آنالیزهای چند متغیره و اندیس‌های اشباع در ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی دشت مرند

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 117-133

اصغر اصغری مقدم؛ میرسجاد فخری؛ مرتضی نجیب


3. ارزیابی کیفیت آب شرب آبخوان دشت اردبیل با استفاده از کوکریجینگ و منطق فازی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 225-240

مهدی کرد؛ اصغری اصغری مقدم