نویسنده = رزاقی کمارسفلی، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر باکتری‌های استافیلوکوکوس جداسازی شده از گیاه سالیکورنیا بر روی رشد گندم

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 179-196

10.22069/jwsc.2019.16079.3133

بهزاد رزاقی کمارسفلی؛ حسینعلی علیخانی؛ حسن اعتصامی