نویسنده = تیموری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روشهای مختلف تخمین بار بستر در رودخانه بابل رود با توسعه نرم افزار STE

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 229-236

10.22069/jwsc.2019.16553.3184

رضا تیموری؛ امیر احمد دهقانی