نویسنده = ایرندگانی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های آهکی جنوب شرقی ایران

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 131-147

10.22069/jwsc.2019.16163.3143

اصغر ایرندگانی؛ محمد رحمانیان؛ حمیدرضا اولیایی