نویسنده = ریواز، فیروزه
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی فضایی-زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPEI در شمال شرق ایران

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 115-133

10.22069/jwsc.2019.15898.3116

مهسا سامتی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ فیروزه ریواز