نویسنده = اسماعیل پور، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در حوضه آبخیز جازموریان

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 221-224

10.22069/jwsc.2019.15565.3076

حمزه احمدی؛ یحیی اسماعیل پور؛ عباس مرادی؛ حمید غلامی