نویسنده = حسینی چمنی، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. تابع انتقالی به منظور برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌های پوشش گیاهی، دمای سطح خاک و شاخص نرمال شده رطوبت

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 239-254

10.22069/jwsc.2019.15306.3053

فرشید حسینی چمنی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ هادی عامری خواه