نویسنده = آجورلو، مجید
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه کیفیت لاشبرگ سه گونه مرتعی و رابطه آن با برخی ویژگی‌های خاک

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 205-218

10.22069/jwsc.2019.15281.3050

مهدی صادقی؛ مجید آجورلو؛ علی شهریاری