نویسنده = راخدایی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر کاربرد پلیمر فراجاذب بر گیرایی و رشد رویشی نهال پیوندی کُنار (Ziziphus spp.)

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 221-233

10.22069/jwsc.2019.15006.3021

حجت دیالمی؛ اسماعیل راخدایی؛ عزیز تراهی