نویسنده = ایمانی پور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تعداد روزهای یخبندان ایستگاه همدید گرگان با رویکرد تغییر اقلیم

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 269-279

10.22069/jwsc.2019.14940.3006

عبدالرضا کاشکی؛ حسین ایمانی پور؛ مینا فیروزیزدی