نویسنده = حبیبی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. اثر صمغ عربی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های لوم و لوم رسی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 217-231

10.22069/jwsc.2019.14802.2983

زهرا حبیبی؛ مهدی رحمتی؛ اسماعیل کریمی؛ علی اصغر علیلو