نویسنده = زارعی دارکی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. کاهش هدررفت خاک و آب از طریق تحریک باکتری‌های خاک‌زی در مقیاس کرت‌های کوچک آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 243-257

10.22069/jwsc.2018.14765.2978

حسین خیرفام؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی