نویسنده = حسینی، سید رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه شاخص دبی پایه با دما و بارندگی به روش موجک همدوس (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگان‌رود)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-25

10.22069/jwsc.2019.14684.2963

سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ معصومه فراستی؛ سید رضا حسینی