نویسنده = بانژاد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی اثر موانع دشت سیلابی بر جریان ناشی از شکست سد به روش MPS

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 119-138

10.22069/jwsc.2019.16153.3141

علیرضا خوش کنش؛ سعید گوهری؛ حسین بانژاد