نویسنده = رزاقی، آیلر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با روش‌های اکو-هیدرولوژیکی (مطالعه موردی : رودخانه مهابادچای)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 47-65

10.22069/jwsc.2019.14563.2939

آیلر رزاقی؛ حجت احمدی؛ نورعلی حقدوست؛ یهزاد حصاری