نویسنده = دهقانی، امیراحمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی کارایی مواد نانوساختار بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل در جریان غیرماندگار

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 197-213

10.22069/jwsc.2019.14092.2926

احسان قاسمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی