نویسنده = حسینی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تکنیک هزینه ترانسلوگ در برآورد تابع تقاضای آب محصول گندم منطقه سیستان

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 331-338

10.22069/jwsc.2018.14409.2916

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی