نویسنده = حسینی، سید محمد طاهر
تعداد مقالات: 1
1. اثر تخریب جنگل در موقعیت های مختلف شیب بر روی کیفیت و تحول خاک در غرب استان کردستان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 131-149

10.22069/jwsc.2018.14263.2900

سروه مرادی؛ کمال نبی اللهی؛ سید محمد طاهر حسینی