نویسنده = احمدی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل نیمه- اتوماتیک مبتنی بر آنالیز شیءگرا به منظور تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان)

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 29-49

10.22069/jwsc.2019.15753.3093

پناه محمدی؛ عباس احمدی؛ بختیار فیضی زاده؛ علی اصغر جعفرزاده؛ مهدی رحمتی