نویسنده = بارانی، غلامعباس
تعداد مقالات: 1
1. واسنجی چند هدفه مدل هیدرولوژیکی مفهومی مبتنی بر هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفلوژیکی (مطالعه موردی: زیر حوضه قره سو)

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 161-175

10.22069/jwsc.2018.13748.2846

محمد صادق غضنفری مقدم؛ مرتضی فرهمند راد؛ غلامعباس بارانی؛ محسن پوررضا بیلندی