نویسنده = ثروتی، مسلم
تعداد مقالات: 2
1. کارایی روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و شبکه بیزین در تخمین درصد سدیم تبادلی (ESP) خاک

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 225-238

10.22069/jwsc.2019.15927.3113

علی باریکلو؛ مسلم ثروتی؛ محمدصادق علیائی