نویسنده = زارعی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارآیی مدل EGEM برای برآورد فرسایش خندقی در حوزه آبخیز ایکی‌‌ آغزلی استان گلستان

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 147-162

10.22069/jwsc.2017.13393.2809

حمید زارعی؛ علی نجفی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ کامبیز علیپور