نویسنده = حسین پور، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. اثر آنیون‌های ارتوفسفات، نیترات و کلرید بر واجذب و قابلیت استفاده روی جذب‌شده در برخی خاک‌های آهکی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 231-246

10.22069/jwsc.2019.16211.3152

حمیدرضا متقیان؛ سیده زهره کیانی هرچگانی؛ علیرضا حسین پور


2. تعیین پارامترهای نمودارهای کمیت – شدت پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 267-282

10.22069/jwfst.2017.11895.2638

سید مسسعود هاشمی مفرد؛ حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور