نویسنده = زراعتکار، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 243-258

10.22069/jwsc.2017.12860.2755

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ پریسان طاهریان؛ زهرا زراعتکار