نویسنده = خلدبرین، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت فلوئور در خاک و گیاه در منطقه پشت کوه دشتستان، استان بوشهر

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 269-280

10.22069/jwsc.2017.12741.2743

صدیقه بطالب لویی؛ فرید مر؛ گونار جکس؛ بهمن خلدبرین؛ سروش مدبری