نویسنده = حسن شاهیان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر آلودگی نفت سفید بر روی جمعیت میکروبی خاک بیابان و خاک مزرعه

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 227-241

10.22069/jwsc.2017.12714.2740

مهدی حسن شاهیان؛ زهرا زید ابادی