نویسنده = اعتمادیان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر آزادسازی عناصر غذایی در خاکهای آهکی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 73-91

10.22069/jwsc.2017.12528.2723

مریم اعتمادیان؛ اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد؛ مهرداد حنیفه ئی