نویسنده = خداشناس، سعیدرضا
تعداد مقالات: 2
2. برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 283-296

10.22069/jwsc.2018.12378.2695

حسین شریعتی؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی