نویسنده = ریگی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی حساسیت مناطق به بیابان زایی با استفاده از مدل ESAs (مطالعه موردی: مک سوخته و روتک سراوان)

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 287-293

10.22069/jwsc.2017.12287.2683

محمدرضا ریگی؛ محمد انور ندرت زهی؛ مجتبی محمدی؛ محمد رفیع دهقان بخشان