نویسنده = بیدرنامنی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرقارچ های میکوریزا بر گیاه پالایی سرب و کادمیم توسط گیاه دارویی آویشن دنایی ( Thymus daenensis Celak.)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 225-242

10.22069/jwsc.2018.12257.2677

زینب محکمی؛ فاطمه بیدرنامنی؛ محمد فروزنده؛ زهرا غفاری مقدم