نویسنده = امیر آبادی زاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش- رواناب شماره منحنی اصلاح شده

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-23

10.22069/jwfst.2017.12085.2660

ثریا گلنارکار؛ محسن پوررضا؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی امیر آبادی زاده