نویسنده = پورمجیدیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و زیستی خاک در جنگل قلک شهرستان قائمشهر

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 211-225

10.22069/jwsc.2018.12068.2685

نازنین خطیرپاشا؛ سید محمد حجتی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ مریم اسدیان