نویسنده = حبیب نژاد روشن، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1-25

10.22069/jwsc.2018.12334.2691

عطاءاله کاویان؛ ایمان صالح؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ زینب جعفریان