نویسنده = حسنی، اکبر
تعداد مقالات: 3
1. حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار و بیوماس هسته زیتون با سیستم جذب سطحی: مطالعات همدما و سینیتیک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 109-126

10.22069/jwsc.2020.15741.3095

مهناز احمدی؛ محمدامیر دلاور؛ احمد گلچین؛ اکبر حسنی


2. کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر آزادسازی عناصر غذایی در خاکهای آهکی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 73-91

10.22069/jwsc.2017.12528.2723

مریم اعتمادیان؛ اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد؛ مهرداد حنیفه ئی