نویسنده = حسینی، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. اثر پوشش های درختی بر شاخص های زیستی خاک سطحی در یک اکوسیستم جنگلی جلگه ای

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 105-121

10.22069/jwfst.2017.10251.2471

بهناز صمدزاده؛ یحیی کوچ؛ سید محسن حسینی