نویسنده = آقاخانی افشار، امیرحسین
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تفکیک مناطق سیل خیز و بررسی تأثیر فعالیت های آبخیزداری بر دبی اوج سیلاب حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 35-59

10.22069/jwsc.2018.13978.2875

هادی معماریان خلیل آباد؛ محمد یوسفی؛ امیرحسین آقاخانی افشار


2. ارزیابی سالیانه مؤلفه های اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با استفاده از گزارش پنجم هیأت بین الدول تغییر اقلیم

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 217-233

10.22069/jwfst.2017.11186.2553

امیرحسین آقاخانی افشار؛ یوسف حسن زاده؛ علی اصغر بسالت پور؛ محسن پوررضا بیلندی