نویسنده = جعفری تلوکلایی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد کلزا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری دارای زهکش زیرزمینی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 237-249

10.22069/jwfst.2017.11160.2549

سمانه دوستی پاشاکلایی؛ علی شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی