نویسنده = پایدار اردکانی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش های مدل سازی و طبقه بندی نظارت شده در تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از تصاویر ASTER و ETM

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 123-140

10.22069/jwfst.2017.10025.2463

امیرحسین هاتفی اردکانی؛ مصطفی کریمی؛ محمد رضا اختصاصی؛ عباس پایدار اردکانی