نویسنده = اسدی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در شرایط بستر زبر با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 295-306

10.22069/jwfst.2017.10203.2468

فرشته اسدی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی