نویسنده = رضائی، حوریه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر آبشکن T شکل نامتقارن در کاهش آبشستگی تکیه گاه پل

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 295-301

10.22069/jwfst.2017.9516.2371

خلیل اژدری؛ صمد امامقلی زاده؛ حوریه رضائی