نویسنده = جلیلی، بهی
تعداد مقالات: 1
1. جذب متیلن بلو توسط بایوچار، خاک و خاک تیمار شده با بایوچار از محلول های آبی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 281-292

10.22069/jwsc.2019.14913.3002

سکینه نبی زاده؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ مصطفی عمادی