نویسنده = اصغری پری، سید امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع، شکل و محل قرارگیری موانع گابیونی در کنترل جریان غلیظ رسوبی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 251-265

10.22069/jwfst.2016.9796.2409

میر علی حبیب محمدی؛ سید امین اصغری پری؛ سید محسن سجادی