نویسنده = پارساپور، محمدکاظم
تعداد مقالات: 1
1. اثر پوشش های جنگلی پهن برگ و سوزنی برگ بر شاخص های میکروبی خاک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 195-210

10.22069/jwfst.2016.3063

یحیی کوچ؛ محمدکاظم پارساپور