نویسنده = پیرزاده، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی کیفیت آب در جریان های یک بعدی به کمک تابع انتقال آلودگی جدید و اصلاح معیار همگرایی

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 147-162

10.22069/jwfst.2016.3060

سید آرمان هاشمی منفرد؛ محسن دهقانی درمیان؛ بهاره پیرزاده؛ مهدی اژدری مقدم