نویسنده = آستارائی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 101-121

10.22069/jwfst.2017.9199.2316

محمود فاضلی سنگانی؛ علیرضا آستارائی؛ امیر فتوت؛ حجت امامی