نویسنده = بسالت پور، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص S با استفاده از سه مدل منحنی مشخصه رطوبتی خاک در پنج کاربری مختلف در جنوب کرمان

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 87-103

10.22069/jwsc.2019.14945.3009

فهیمه امیری میجان؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین شکفته