نویسنده = پوراکبر، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منابع آب دشت شیرامین با استفاده از روش های آماری چندمتغیره

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 289-302

10.22069/jwfst.2016.3199

محمددردی محمودی؛ عطااله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مجتبی پوراکبر؛ علیرضا مرادیان هره دشت