نویسنده = رضوانی، سید معین الدین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فنی سیستم آبیاری بارانی در شرایط زارعین (استان اصفهان و همدان)

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 345-350

10.22069/jwfst.2016.3204

حمیدرضا سالمی؛ سید معین الدین رضوانی