نویسنده = تومانیان، نورایر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تراس های مسیر کنونی رودخانه زاینده رود با استفاده از شاخص تکامل خاک رخ هاردن (PDI)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 1-23

10.22069/jwsc.2018.14152.2888

شقایق هوائی؛ اردوان کمالی؛ نورایر تومانیان؛ محمدرضا مصدقی


2. ریز مقیاس‌سازی نقشه‌های رقومی برخی از ویژگی‌های سطحی خاک (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز مرک، استان کرمانشاه)

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 23-43

10.22069/jwfst.2016.3017

شاهرخ فاتحی؛ جهانگرد محمدی؛ محمد حسن صالحی؛ عزیز مومنی؛ نورایر تومانیان؛ اعظم جعفری